Emerytura

W momencie przejścia na emeryturę lub otrzymania prawa do renty, otrzymujemy dokładne wyliczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określające jak wysokie będzie nasze świadczenie. I co prawda nie możemy liczyć już później na podwyżkę, ale nasza emerytura czy renta będzie każdego roku waloryzowana.

Wzrost emerytur i rent odnotowywany jest od 1 marca każdego roku. Waloryzacja ma na celu dostosowanie realnej wartości tych świadczeń do cen towarów i usług. Gdyby nie ona, mimo że wysokość emerytur i rent stałaby w miejscu, to realnie traciłyby one na wartości, spadałaby ich siła nabywcza. To oznacza, że ze względu np. na podwyżki opłat, rosnące ceny w sklepach i punktach usługowych, emerytów i rencistów byłoby stać na coraz mniej, za swoje świadczenia mogliby kupić mniej rzeczy, pokryć mniej swoich zobowiązań finansowych.

Jak ustalany jest wskaźnik waloryzacji?

Podwyżka, o której mowa, polega na pomnożeniu kwoty emerytury czy renty i podstawy jej wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Wysokość wskaźnika waloryzacji, co wynika z jej celu, jest uzależniona od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – konkretnie pod uwagę brany jest wskaźnik inflacji ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny – a także od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym daną waloryzację.

Widać zatem, że waloryzacja ma charakter cenowo-płacowy. Od tych bowiem czynników uzależniona jest jej wysokość. Więcej o waloryzacji w 2018 roku przeczytasz w artykule: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/waloryzacja-emerytur-2018

Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego

Zgodnie z prawem siła nabywcza emerytur i rent nie może rosnąć wolniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac. Mogą zostać oczywiście zwiększone o więcej. Dokładnie zaś o ile, co roku jest przedmiotem dyskusji przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i strony rządowej, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.

Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie zdoła dojść jednak do porozumienia w tej kwestii, a zdarza się to często, bo ścierają się w niej przecież różne interesy, o wysokości tej części wskaźnika waloryzacji decyduje sam rząd.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?

Waloryzacja dotyczy nie tylko wszystkich świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale także z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wśród waloryzowanych świadczeń są zatem także np. emerytury rolnicze, ale i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne, czyli świadczenia wypłacane ich dzieciom, a także emerytury i renty funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.