Zmiany w podatku leśnym 2021

Deklaracja IN-1 i deklaracja DN-1, czyli jak rozliczyć podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne, które posiadają prawo do nieruchomości, zobowiązane są do złożenia deklaracji IN-1, na podstawie której obliczana jest kwota należnego podatku. Osoby prawne, czyli instytucje, organizacje czy spółki, zobligowane są do samodzielnego wyliczenia podatku oraz do złożenia deklaracji DN-1. W jaki sposób przygotować odpowiednie dokumenty? Czy możesz wykorzystać do tego celu deklaracje online? Sprawdź!

Podatek od nieruchomości – kto go zapłaci?

Podstawę prawną dla podatku od nieruchomości stanowi Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Jej zapisy stanowią, że do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązani są:

  • właściciele nieruchomości – osoby, które weszły w jej posiadanie na drodze kupna, darowizny, spadku, itd.;
  • osoby zarządzające nieruchomością – tzw. posiadacze samoistni, nieposiadający prawa własności;
  • osoby użytkujące wieczyście nieruchomość – pełniące funkcję właściciela na czas użytkowania wieczystego;
  • osoby dzierżawiące nieruchomości należące do Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych – tzw. posiadacze zależni.

Do płacenia podatku od nieruchomości zobowiązane są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Podatek od nieruchomości – za jakie obiekty?

Zgodnie z prawem opodatkowaniu podlegają grunty, budynki (w tym ich wydzielone części, jak mieszkania czy lokale z własnymi księgami wieczystymi) oraz budowle, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto mieć na uwadze, że przepisy wyodrębniają dużą liczbę obiektów niepodlegających opodatkowaniu oraz takich, które (po spełnieniu określonych warunków) mogą zostać zwolnione z podatku od nieruchomości.

Opodatkowaniu nie podlegają:

  • grunty rolne oraz leśne, niewykorzystywane do działalności gospodarczej;
  • nieruchomości zajęte i użytkowane przez samorząd terytorialny (np. siedziby gminy, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe);
  • obiekty wykorzystywane przez przedstawicieli lub misje dyplomatyczne;
  • grunty, które położone są pod płynącymi zbiornikami wodnymi.

Dodatkowo, z podatku od nieruchomości mogą zostać zwolnione:

  • nieruchomości wykorzystywane do celów działalności leśnej, rybackiej lub rolnej (w tym specjalnej produkcji rolnej);
  • obiekty posiadające status zabytku (wpis do rejestru zabytków), o ile nie wykorzystuje się ich do celów działalności gospodarczej;
  • grunty znajdujące się pod ochronną (ścisłą, czynną lub krajobrazową);
  • grunty i budowle znajdujące się na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, niewykorzystywane do celów działalności gospodarczej, przeznaczone do celów ochrony środowiska naturalnego;
  • obiekty wykorzystywane do prowadzenia statutowej działalności oświatowej (z wyłączeniem obiektów wypoczynkowych i obozowych) oraz centra naukowe, prowadzące prace badawczo-rozwojowe;
  • użytki i nieużytki ekologiczne, w tym grunty zadrzewione i zakrzewione, o ile nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obiekty wykorzystywane do realizowania celów statutowych organizacji pożytku publicznego;
  • nieruchomości wykorzystywane przez żłobki i kluby dziecięce;
  • nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia zakładów pracy chronionej.

Obowiązkowi podatkowemu podlegasz od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, jak stałeś się właścicielem lub użytkownikiem wybranej nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli na przykład kupisz mieszkanie 19 kwietnia, podatek naliczany będzie od 1 maja.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku budowy domu (lub innego budynku). Obowiązek podatkowy powstaje wówczas 1 stycznia w roku, który następuje po zakończeniu budowy.

Deklaracje IN-1 i DN-1 – kiedy i jak je złożyć?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, prawo obliguje Cię do sporządzenia deklaracji IN-1, na podstawie której wyliczona zostanie kwota należnego podatku od nieruchomości. Jeżeli jesteś przedstawicielem osoby prawnej, powinieneś przygotować deklarację DN-1. Nie wiesz, jak zabrać się za te formalności? Wszystkie ze wspomnianych dokumentów możesz w łatwy i szybki sposób sporządzić online, korzystając ze strony https://przyjazne-deklaracje.pl/. Dzięki kalkulatorom podatkowym, stawki zostaną wygenerowane automatycznie, a Ty będziesz mógł przygotować swoją deklarację online – bez wychodzenia z domu.

Podatek od nieruchomości – płatności

Wysokość podatku zależna jest od rodzaju nieruchomości oraz jej przeznaczenia, a także gminy, na której terenie jest ona zlokalizowana (kwota należnego podatku określana jest przez gminę). Znaczenie ma także moment, w którym powstał obowiązek podatkowy – w roku, w którym nabyłeś nieruchomość (lub prawo do jej użytkowania), zapłacisz jedynie za te miesiące, w których byłeś jej właścicielem.

Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w czterech ratach (15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada), osoby prawne zaś w dwunastu, płatnych 15 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy należny podatek jest niższy niż 100 złotych – wówczas zobowiązany będziesz do uiszczenia go w całości, w ramach pierwszej raty.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.